fbpx
prodoromos

Ευχές Σεβασμιοτατου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποταμου κ.κ Προδρόμου


πρός τόν Ίερό Κλήρο, τίς Μοναστικές Αδελφότητες καί τόν εύσεβή λαό τής Ίεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αύλοποτάμου.
«Καθαρθώμεν τάς αίσθήσεις καί όψόμεθα τώ άπροσίτφ φωτί τής Αναστασεως»
(Εκ τού Κανόνος τού Όρθρου τής Αναστάσεως)
Αγαπητοί μου άδελφοί, παιδιά φωτόμορφα τής Έκκλησίας,
Μέ πνευματικη χαρά καί άγαλλίαση άπευθύνομαι άπόΨε, αύτη την όλόφωτη βραδυά, για πρώτη φορά ώς ό Επίσκοπός σας, στά εύλογημένα πρόσωπα όλων σας και σάς άσπάζομαι μέ πατρική άγάπη καί στοργή, απευθύνοντας άπο τά μυχια τής καρδιάς μου τόν Αναστάσιμο γλυκύφθογγο παιάνα «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»!
Μέσα σέ τούτο τό άνέσπερο φώς, τό Άγιο Φώς τής Αναστάσεως, στη μυστική σιωπή αύτής τής νύκτας, σάς άπευθύνω τήν πρόσκληση τού μελωδού, «καθαρθώμεν τάς αίσθήσεις καί όψόμεθα τώ άπροσίτω φωτί τής Αναστάσεως», δηλαδη, μέ καθαρές τίς αισθησεις, νά «δούμε» τή δόξα τού Θεού, νά είσέλθομε στή λύτρωση τής κοινωνίας μαζί Του, ώς τό σώμα τής Έκκλησίας, καί νά νοηματοδοτήσομε σύνολη τήν ύπαρξη καί τή ζωη μας άπό τόν Αναστάντα Κύριο, Σωτήρα καί Λυτρωτή μας.
‘Έχοντας στά χέρια τίς Αναστάσιμες λαμπάδες, σάς παρακαλώ, δείτε πώς φωτίζονται τά πρόσωπα όλων τών άνθρώπων! Δείτε πώς τό φώς τούτο τονίζει κάθε ένός προσώπου τά μοναδικά χαρακτηριστικά, πού συναπαρτίζουν τη μοναδική του άξία! Δείτε πώς τούτο τό φώς διαλύει τά σκοτάδια τών καιρών και τών έποχών, φωτίζει καί τίς βαθύτερες πτυχές κάθε άνθρώπινης καρδιάς καί άποκαλύπτει ένα δρόμο καί ένα τρόπο ζωής!
Σάς παρακαλώ, κρατησετε τούτο τό φώς διαρκώς άναμμένο! Κρατήσετε τά πρόσωπα φωτεινά καί εύφρόσυνα! «Άνέστη Χριστός καί ζωη πολιτεύεται», άδελφοί μου, καί τούτο τό μοναδικό δώρο προβάλλει ένώπιόν μας ώς πρόσκληση καί

Π. Μανουσάκη 3 – Τ.Θ. 64. 74131 Ρέθυμνον
Τηλ.: 28310 22415, Fax: 28310 28557, e-mail: prodromosmra@imra.gr
πρόκληση ζωής, μέσα στίς δύσκολες αύτές συγκυρίες τού πολέμου στήν Ούκρανια, στήν παγκόσμια πανδημία καί τίς συνέπειές της, στή ζωή καί τίς σχέσεις τών άνθρώπων, στήν άποξένωση καί τόν ύλισμό πού απειλητικά αύξάνονται, στήν άποδόμηση καί τήν άποϊεροποιηση τής ζωής, στην ύποτίμηση τού άνθρωπινου προσώπου!
Αδελφοί μου, μιά τέτοια ζωή άναστημένη άξίζει τά παντα, όλες τίς ύπερβάσεις καί όλες τίς θυσίες! Μιά Χριστοζωη πραγματικά είναι ή μόνη λύση στό άδιέξοδο τού θανάτου καί ή μόνη άπάντηση σέ όλες τις πρακτικές, έπιλογές καί άποφάσεις πού «μυρίζουν» θάνατο. Έμείς άπόΨε, πανηγυρίζομε μέ Έκείνον πού έκούσια σταυρώθηκε, γεύθηκε τό θάνατο, γιά νά μάς χαρίσει τήν άθανασια καί την ύπέρβαση τού θανάτου, όπως Ψάλλομε: «θανάτου έορτάζομεν νέκρωσιν, Άδου την καθαίρεσιν, άλλης βιοτής τής αιωνίου άπαρχην».
Μέσα σέ τούτο τό πανηγύρι τής Λαμπρής, σάς έναγκαλίζομαι όλους μέ άγάπη καί σάς εύχομαι πατρικά τό Ανέσπερο Φώς τής Αναστάσεως τού Χριστού νά φωτίζει τό βηματισμό καί την πορεία σας. Νά σκεπάζει τόν Τόπο μας και ολόκληρη τήν Οίκουμένη! Νά σκεπάζει τις οικογένειές σας και τον καθένα προσωπικά, γιά νά είναι όλη ή ζωή σας προσανατολισμένη στό άσβεστο τούτο φώς, που είναι δυνατο νά νικησει κάθε σκοτάδι και νά φωτίσει κάθε γωνιά τής άνθρώπινης ύπαρξης καί τελικά νά άξιώσει την αίώνια ζωη μέ τό Αληθινό Φώς, τόν Άγιο Τριαδικό Θεό μας.
Χριστός άνέστη, άδελφοί μου! Άληθώς άνέστη ό Κύριος!
Μέ όλόθερμες πατρικές εύχές
Ό Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποταμου κ . Πρόδρομος

Καλάθι αγορών
elGreek